سرو افتاده به خاک

ما سوخته جانیم و پریشان خاطر و آشفته حالیم

به دام افتاده صیدی، مرغکی بشکسته بالیم

 

به سان شمع سحرگاهیم، مثال شیشه بر سنگیم

به حال سرو افتاده به خاک و سوسن نشکفته می نالیم

/ 0 نظر / 6 بازدید