تو خـــدایــی و کریمـــی و عـزیـزی مهـربان

ای همه اسرار خلقت هست در نامت نهان

ای به فرمانت تمــام کائنات، کــون و مــکان

کـــس نـــدانــــــد فهـــــم معــــنای تـــو را

تو خـــدایــی و کریمـــی و عـزیـزی مهـربان

/ 0 نظر / 52 بازدید