فرق امید با آرزو

فرق امید با آرزو در این است که

امید ریشه در واقعیت دارد و آرزو زائیده خیال است.

امید از خاک خشت ساختن برای بنا کردن یک کلبه است

و آرزو خیال داشتن یک کلبه برای رسیدن به آسودگی است.

/ 0 نظر / 6 بازدید