گر همین یک لحظه باشد باقی از ایام تو

گر همین یک لحظه باشد باقی از ایام تو

دیر نیست گر بر دلت نقشی کشی از زندگی

قدر یک لبخند عشق و قدر یک اندوه اشک

قدر یک دوستی نگاه و قطره بارانی وفا

/ 0 نظر / 15 بازدید