دلباخته را واهمه باختن چیز دگر نیست

 

 دلباخته را واهمه باختن چیز دگر نیست

دلسوخته را بیم ز هیچ سوز جگر نیست

 

آب از سر گذشته را ز دریا چه باک است

در دام فتاده را به جز وحشت مرگ هیچ خطر نیست

 

/ 0 نظر / 5 بازدید