عشق امروز نه یک رخداد است

عشق امروز نه یک رخداد است

و نه یک حادثه بی هیچ نشان

عشق برنامه دوست داشتن ماست

می نشینیم به اندیشه و فکر

می نویسیم به دل

می کشیم خط و نشان

چه زمان وقت شکوفایی ماست

چه زمان وقت مناسب تر است

حال ما حال خوشی است

به کدامین دیار، عشق ورزی پسندیده تر است

با چه کس باید بود

قد و وزنش به چه میزان برازنده تر است

سن آن یار چه قدر لایق ماست

عشق نه یک حادثه، برنامه ماست

گاه بلند مدت و چند سال دراز

گاه کوتاه تر از هفته و ماه

عشق امروز نه انگیزه آرامش ماست

 عرصه جنگ و نبرد است و جدال

همه در جنگ و ستیز از پی سهم خواهی هم

همه در جنگ و ستیزند مبادا که یکی

قدمی پیشترک بر دارد

نکند سهم یکی از من و تو

سکه ای زر فزونتر باشد

قدر هر کس شده اندازه چند سکه زر

سنجش عشق دگر نیست وفاداری و مهر

آن که بیشتر دارد

آن که در پای تو بیشتر ریزد

هست معشوقه عاشق تر ما

زندگی صحنه بازیگری است

عشق یک نقش دل انگیز در این بازی ماست

هر که بازیگر نقشی است ولی

عشق راستین در این صحنه کجاست؟؟؟

/ 3 نظر / 16 بازدید
raha

[دست][دست][دست]

مژگان

عالی بووووود

پیمان کیهان ور

نگاه دل نگیز شما هماره روح فریب است ممنون از اینهمه لطافت