حلقه وصل

حلقه وصل

 

چه خوش است گردش ایام که بر کام نشست     

چه خوش است لعل لب یار که بر جام نشست

چه خوش است قصه شیرین که فرهاد شنید

چه خوش است  مرغ رهایی که بر بام نشست

چه خوش است بوی تن یار به منزلگه دوست

 چه خوش است صید رهایی که بر دام نشست

چه خوش است حلقه وصلی که هرگز نگسست

چه خوش است خاطره نیک که بر نام نشست

چه خوش است جام سبوئی    که دهد یار تو را

چه خوش است رفتن راهی که بر انجام نشست

چه خوش است وعده دیدار که زرین دهدت

چه خوش است فصل بهاری که بر ایام نشست

 

هفتم مهرماه ۱۳۸۷

/ 0 نظر / 5 بازدید