زیبا پنداری

مثبت اندیشی یعنی آگاهی به این نکته که تصور ما از خوب و بدهای زندگی الزاماً ارتباطی به ماهیت وقایع و پدیده ها ندارد بلکه ناشی از چگونگی تعامل و درک مغز ما از این رخدادها است. ذهن ما بسته به شرایط و موقعیت های گوناگون برداشت های متفاوتی را از یک اتفاق یکسان بروز می دهد. تلاش آگاهانه برای فهم کامل واقعیت یک پدیده و جامع نگری برای معنا بخشی به آن می تواند گام موثری در زیبا پنداری جهان هستی باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید