بیا جــانـا رویـم در خـانـه عشق

بیا جــانـا رویـم در خـانـه عشق

بنوشیم باده از میخـانـه عشق

نگـیـریم ساغـر از دست رقیبـان

شویم پیوسته با پیمانه عشق

فروزیم در شب وصل از شراری

یکی شمع و یکی پروانه عشق

سخــن هـا از دل دیـوانه گوئیم

حـدیث و نکته از افسـانه عشق

کنار هم چـو باشیم ما جــهانیم

غریب عالم است، بیگانه عشق

ز اسرار نهــان پرســند، گـوئیــد

رمـوز حــق نهــان در نامه عشق

تو بی پــروا مـرو بر درگـه عشق

که زرین رفت، شد دیوانه عشق

/ 0 نظر / 23 بازدید