پاس دارید حرمت وصل و نگهدارید راز

خوش نسیمی آمد و آورد بوی عطرتان

ای همه خوبان نشسته جملگی در ذکرتان

صد هزاران عشوه دارید و هزاران ناز چشم

چشم چون بر هم نهید مائیم غلام امرتان

پاس دارید حرمت وصل و نگهدارید راز

خوش و میمون وصلتان و آفرین پیوندتان

در حریم عشق آمیخته به هم غنچه و خار

غنچه را دمساز خار است همت و ایمانتان

گر طریق عشق را مشکل بسی آمد پدید

حل مشکل می شود آسان با ایثارتان

خوش و خرم دست به هم دارید تا از کردتان

خصم در خود پیچد و سوزد از این کردارتان

زین پس ایام بر شما فرخنده و پیروز باد

شاد و شیرین روز دیگر، پر سرور امروزتان

/ 0 نظر / 6 بازدید