نیمه گمشده

در عشق اگر در جستجوی نیمه گمشده خویش باشید به خطا خواهید رفت چون در پی چیزی خواهید بود که یا به فراوانی در خود دارید و یا به کلی از آن بری هستید. گمشده یعنی آنچه را داشته اید و از دست رفته است، عشق حقیقتی دیگر است، عشق راستین احساس و اندیشه شما را به کمال می رساند و شما را به همان اندازه که توانش را دارید بزرگ و متعالی می کند. برای رسیدن به یک عشق بزرگ پیش از هر چیز باید بزرگ شد، رشد کرد و به بلوغ رسید؛ عشق اقیانوسی است که در چاه آب نخواهد گنجید و خورشیدی است که در چراغ خلاصه نخواهد شد.

/ 0 نظر / 14 بازدید