عشق را تقصیر نیست

عشق بارانی است که می بارد به دل

تا به باغ دل برویاند گل صد رنگ را

گر نروئید هیچ گلی

یا که اندوهی ز جان ما نرفت

عشق را تقصیر نیست

خاک را باید بدید

زنگارها را ز دل باید زدود

کینه را باید ز سینه دور ریخت

عشق را تقصیر نیست

 

/ 1 نظر / 5 بازدید