سالهاست همره این روح گرفتار تویی

سالهاست همره این روح گرفتار تویی

یاور و همنفس و همدم و غمخوار تویی

بس مرا خواب ز چشم رفت به اندوه زمان

همه در خواب بر این خانه و بیدار تویی

چهره رنجور به درد و تن فرسوده به تب

خوشدلم زان که طبیب دل بیمار تویی

ترک کردند همه یاران چو وزید باد خزان

نهراسد دل از این کوچ که پایدار تویی

باغ در سیطره پیچش زنجیر و حصار

گل سرخ چمن و باغ پر از خار تویی

راز پنهان نتوان فاش کسی کرد ولی

محرم جان تویی و حافظ اسرار تویی

دست به دامان شفاعت ببرند پیر و جوان

واسط بخشش این روح گنهکار تویی

عمر زرین به سر شد همه در حسرت و شوق

شکر یزدان طلب قلب امیدوار تویی

/ 0 نظر / 20 بازدید