می توانی همچو گل باشی، چو گل

می توانی همچو گل باشی، چو گل
مهربان باشی و زیبا همچو گل
غرق رنگ باشی و سرشار از نشاط
خاکی و بر آسمان باشی چو گل
می توانی همدم پروانه باشی نازنین
خنده بر لب، غنچه ای زیبا چو گل
عطر افشان باشی و پر شهد و نوش
انگبین باشی و شیرین همچو گل
می توانی آرزوی مرغ خوشخوانی شوی
مونس و معشوق بلبل همچو گل
/ 0 نظر / 23 بازدید